Sukupolvenvaihdos

alk. 2350€ (235€/h + alv)

Sukupolvenvaihdos ja verotus

Sukupolvenvaihdoksessa yritystoiminta siirretään jatkavalle lapselle tai muulle henkilölle. Sukupolvenvaihdos on jokaisessa yrityksessä yksilöllinen tapahtuma. Sukupolvenvaihdoksessa veroseuraamuksia arvioidaan ainakin tuloverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen näkökulmista. Sukupolvenvaihdoksesta aiheutuva vero voi kohdistua luopuvaan sukupolveen tai seuraavaan sukupolveen, joissakin tapauksissa myös luovutuksen kohteena olevaan yhtiöön.

Sukupolvenvaihdos voidaan yrittäjän elinaikana toteuttaa usealla vaihtoehtoisella tavalla. Valittu toteuttamistapa voi vaikuttaa hyvinkin paljon sukupolven veroseuraamuksiin. Tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa on omat sukupolvenvaihdoksia koskevat huojennussäännökset. Varainsiirtoverolaissa taas ei ole nimenomaisesti sukupolvenvaihdoksiin liittyviä säännöksiä.

Sukupolvenvaihdos voi olla hyvä toteuttaa myös perintöasioihin erikoistuneen lakimiehen avulla.

Alla on käsitelty lyhyesti seuraavia sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja ja vaihtoehtoja:

  1. Sukupolvenvaihdos ja kauppa
  2. Alihintainen eli lahjanluonteinen kauppa
  3. Sukupolvenvaihdos ja lahja
  4. Sukupolvenvaihdos ja yhtiön omien osakkeiden hankinta
  5. Sukupolvenvaihdos ja väliyhtiöt
  6. Sukupolvenvaihdos ja osakeanti

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja

Kauppa

Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa vastikkeellisesti yrityskauppana. Yrityskauppa voidaan toteuttaa, joko osakekauppana tai liiketoimintakauppana.
Osakekaupassa kaupassa siirtyvät yhtiön osakkeet, jolloin toiminta jatkuu entisellään, y-tunnus säilyy samana sekä taloudelliset- ja juridiset vastuut siirtyvät ostajalle.
Liiketoimintakaupassa yrityksen jatkaja ostaa luopujan yrityksen omaisuuden ja liiketoiminnan. Liiketoiminta voi olla yksi yrityksen harjoittamista liiketoiminnoista tai yrityksen koko liiketoiminta. Tällaisissa tapauksissa Ostaja yleensä perustaa uuden yrityksen, johon liiketoiminta ostetaan. Liiketoimintakaupassa y-tunnus muuttuu sekä taloudelliset- ja juridiset vastuut aikaisemmasta toiminnasta eivät siirry mukana.

Kun sukupolvenvaihdos toteutetaan vastikkeellisena kauppana, voi haasteena olla rahoituksen ja vakuuksien järjestäminen. Sukupolvenvaihdoksessa lakimies voi antaa merkittävää apua erilaisten vaihtoehtojen ja tapojen kartoittamiseen ja toteuttamiseen.

Lahjaluonteinen kauppa

Yrityksen sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa lahjaluonteisella kaupalla. Kauppahinnan ollessa alle osakkeiden käyvän arvon, puhutaan lahjaluonteisesta kaupasta. Silloin, kun kauppahinta on vähintään 75 prosenttia käyvästä arvosta, ei lahjaa synny eikä näin ollen myöskään lahjaveroa. Tapauksessa, jossa kauppahinta on enemmän kuin 50 prosenttia, mutta kuitenkin alle 75 prosenttia, lahjavero periaatteessa syntyy, mutta se voidaan huojentaa eikä näin tule ollenkaan maksettavaksi. Silloin, kun kauppahinta on 50 prosenttia tai alle, lahjavero määrätään, mutta siitä voidaan tehdä huojennus.

PerVL 18.3 §
PerVL 55.5 §

Lahja

Lahjoitus on sukupolvenvaihdoksessa mutkaton ja selkeä vaihtoehto. Lahjavero on usein mahdollista saada hyvin edulliseksi, kun kyse on sukupolvenvaihdostilanteesta. Lahjoituksissa on kuitenkin syytä huomioida perintöoikeudellinen tilanne laajemmin. Esimerkiksi ennakkoperintöä ja suosiolahjaa koskevat säännökset on syytä huomioida silloin, kun sukupolvenvaihdos toteutetaan vain osalle rintaperillisistä. Luopujan testamentilla voi olla vaikutusta kokonaisuuteen. Lahjakirjassa voi olla määräyksiä esimerkiksi käyttö- ja hallintaoikeuksista. Sukupolvenvaihdoksessa lahjaveroon voi saada merkittävää huojennusta ja maksuaikaa.

PerVL 55 – 56 §

Yhtiö hankkii omia osakkeita

Omien osakkeiden hankinta on yksi tapa toteuttaa sukupolvenvaihdosta. Tämä tapa valitaan usein rahoituksellisista syistä. Luovuttajan näkökulmasta omien osakkeiden hankinta ei lähtökohtaisesti ole verovapaa toimenpide.

Luopujalle yrityksen varoista maksettava hinta voi olla helpompi maksaa vaiheittain. Omien osakkeiden hankinta sukupolvenvaihdoksissa on toteuttamistapana suhteellisen yleinen.

Väliyhtiön käyttäminen

Usein sukupolvenvaihdostapauksissa käytetään väliyhtiötä (käytetään esimerkiksi nimitystä holding) eli muodostetaan konsernirakenne siten, että henkilökohtaisessa omistuksessa olevat osakkeet siirtyvät esimerkiksi kauppakirjalla suoraan luovutuksensaajan omistaman yhtiön omistukseen. Tämä ei ole luovuttajan kannalta verovapaa toimenpide. Huojennuksiakaan ei sovelleta luovutuksensaajan verotukseen, vaikka koko yhtiö (jolle osakkeet siirtyvät) olisikin luovutuksen saajan omistuksessa ja vaikka luovutuksensaaja muuten täyttäisikin huojennuksen edellytykset. Väliyhtiötä sukupolvenvaihdoksissa käytetään yleensä rahoituksellisista syistä.

Osakeanti

Joissakin tapauksissa osakeantia on käytetty sukupolvenvaihdoksen järjestelytapana. Yleensä kysymyksessä on suunnattu osakeanti jatkajalle. Jatkajan suorittamaa osakkeiden merkintää käsitellään lahjaverotuksessa lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin osakkeiden luovutusta suoraan jatkajalle.

Oulu rotuaari asunnot lakitoimisto