Yleiset sopimusehdot

Juristiksi.fi

Juristiksi.fi /Lakitoimisto Pauli Seppänen Oy – oikeustieteen valmennuskurssi

Yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia Lakitoimisto Pauli Seppänen Oy:n (myöhemmin “Järjestäjä”) järjestämiä yliopistojen valintakokeisiin valmentavia valmennuskursseja ja kaikkia muitakin sopimuksia, joissa näihin sopimusehtoihin viitataan. Järjestäjä voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa julkaisemalla uudistetut tai muutetut ehdot. Uusia sopimus- ja maksuehtoja sovelletaan muutoshetken jälkeen solmittuihin sopimuksiin. Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Järjestäjän tekemiin muihinkin sopimuksiin, jotka koskevat opetus- ja valmennuspalveluja, ellei toisin ole kirjallisesti ja nimenomaisesti sovittu.

2. Palvelun ehdot

Lakitoimisto Pauli Seppänen Oy:n järjestämään valmennuskurssiin kuuluu lakitoimistops.fi-sivustolta (myöhemmin “Internet-sivut”) ilmenevän opetusohjelman mukainen sisältö.

Kurssiin tai kurssimaksuun ei sisälly mitään muuta kuin kurssin esittelyssä ilmoitettu kurssin sisältö mahdollisine materiaaleineen ja lähiopetuksineen. Esimerkiksi valintakoekirjat eivät sisälly kurssin hintaan.

Kurssin opetus toteutetaan siten kuin se on ilmoitettu Internet-sivuilla ja kurssin muussa markkinoinnissa. Kurssin pitäjä voi poiketa ennakkoon ilmoitetusta esimerkiksi muuttuneiden valintakoevaatimusten
tai muuttuneen opiskelijavalintamenettelyn seurauksena tai kurssin järjestäjän paremmaksi tai toimivammaksi arvioiman valmennusmenetelmän käyttöönoton vuoksi.

Järjestäjällä palvelun tuottajana on vastuu ja valta tehdä opetuksen sisältöön liittyviä tarvittavia päätöksiä.
Järjestettävän koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään siihen, että se vastaa ennalta ilmoitettua, mutta opetuksen järjestämiseen liittyvät erityispiirteet
tai muut erityiset syyt voivat edellyttää poikkeamista ennakkoon ilmoitetusta.
Järjestäjällä on oikeus muuttaa kurssin aikatauluja, opettajia, paikkaa, kurssin sisältöjä ja kaikkia muita kurssijärjestelyjä ilman ennalta tehtävää ilmoitusta. Kurssin Järjestäjä ei vastaa aikataulumuutoksista aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

3. Maksuehdot

Kurssimaksu laskutetaan yhdessä erässä ellei toisin sovita. Kurssimaksu erääntyy noin kahta viikkoa ennen kurssin alkua. Järjestäjä noudattaa laskutuksessaan hyvää laskutus- ja perintätapaa.

4. Peruutusehdot

Kurssin alkamisen jälkeen kurssin peruuttaminen ei ole mahdollista, eikä kurssimaksua tai sen osaa palauteta, vaikka asiakas jättäisi kurssin kesken tai ei saapuisi paikalle lainkaan, taikka olisi sairauden tai muun syyn johdosta estynyt osallistumaan opetukseen. Kurssin kokonainen tai osittainen käyttämättömyys ei vapauta kurssimaksun suorittamisvelvollisuudesta.
Kuluttaja-asiakkaalla on 14 päivän peruutusoikeus tilauksen tekemisestä tai pidempi aika mikäli toisin nimenomaisesti sovitaan tai mikäli Järjestäjä antaa pidemmän peruutusajan.

5. Kurssin peruuntuminen tai keskeytyminen

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi vähäisestä ilmoittatujamäärästä johtuvasta syystä tai muusta syystä, joka olennaisesti vaikuttaa kurssin järjestämisen edellytyksiin. Vähäisenä ilmoittautujamääränä pidetään alle kymmentä sellaista ilmoittautujaa, jotka ovat ilmoittautuneet peruskurssille tai laajalle kurssille. Minikurssille ilmoittautuneita ei huomioida ilmoittautujamäärän laskennassa. Kurssin peruuntuessa vähäisestä ilmoittautujamäärästä johtuvasta syystä kurssin Järjestäjä ilmoittaa peruuntumisesta kurssille ilmoittautuneille viimeistään kurssin alkamista edeltävällä viikolla.

Mikäli kurssi joudutaan peruuttamaan ennen kurssin alkua kurssin Järjestäjästä tai muista seikoista johtuvista syistä, on kurssin Järjestäjä velvollinen palauttamaan kurssimaksun maksetut osat.

Järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan mitään välillisiä tai välittömiä kurssin peruutuksesta aiheutuneita kuluja tai syntynyttä vahinkoa. Asiakas tai Järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai siihen rinnastettavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä tai sen lakkaamisesta.

6. Ilmaisosallistujien valinta

Järjestäjällä on oikeus valita ilmaisosallistujat toimitettujen hakemusten perusteella. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta perustella valintoja millään tavoin. Ilmaisosallistujien valinnassa painotetaan maksulliselle kurssille osallistumisen taloudellisia esteitä sekä ilmoittautujan motivaatiota kurssille osallistumisen ja oikeustieteeseen pyrkimisen osalta. Jos sopivia ilmaispaikan hakijoita ei ole, Järjestäjällä on oikeus jättää ilmaisosallistujat valitsematta. Ilmaisosallistujia valitaan enintään 2.

7. Järjestyssäännöt

Kurssilainen on velvollinen pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä ja velvollinen noudattamaan hyviä käyttäytymistapoja. Kurssin opetuksesta vastaavalla on oikeus poistaa opetustiloista epäasiallisesti käyttäytyvä tai millään tavalla muiden opiskelua häiritsevästi käyttäytyvä henkilö. Kaikenlainen epäasiallinen, häiritsevä, uhkaava tai väkivaltainen käytös aiheuttaa kurssilaiselle kurssille osallistumisoikeuden menetyksen. Kurssin Järjestäjä ei tällaisissa tilanteissa ole koskaan velvoitettu palauttaamaan kurssimaksua.
Oppitunneilla tulee pidättäytyä opetusryhmän työskentelyä häiritsevästä toiminnasta sekä noudattaa opettajan tai muun koulutushenkilökunnan antamia ohjeita. Alkoholin käyttö on kielletty koulutuksen yhteydessä tai koulutustiloissa. Koulutustiloihin ei saa tuoda missään muodossa alkoholia, huumeita tai aseita tai mitään mikä on omiaan vähentämään muiden kurssilaisten turvallisuuden tunnetta tai viihtyisyyttä.

8. Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

Asiakkaan on ilmoitettava viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta. Muutosilmoitus tulee tehdä kirjallisesti.

9. Riidan ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet tullaan ratkaisemaan ensisijasesti neuvottelemalla, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista niin toimivaltainen oikeuspaikka se suomalainen alioikeus, jonka tuomiopiirissä kurssin Järjestäjällä on kotipaikka. Kuluttaja-asiakkaan kohdalla noudatetaan kaikkia niitä oikeuksia, jotka laki kuluttajalle suo oikeuspaikanvalinnassa. Sovellettava laki on aina Suomen laki.

10. Voimaantulo

Nämä sopimusehdot astuvat voimaan, kun ne julkaistaan kurssin Järjestäjän Internet-sivuilla tai ne on muulla tavoin saatettu kurssille ilmoittautuneiden saataville.

Oikeustieteen valmennuskurssi laaja