Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Työntekijän henkilöön liittyvistä irtisanomisperusteista säädetään Työsopimuslain (TSL) 7:1 ja 7:2:ssä. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä.

Eli mikäli työntekijä rikkoo vakavasti esimerkiksi työsopimukseen tai työsopimuslakiin liittyviä velvoitteitaan, henkilöön liittyvä irtisanomisperuste on käsillä. Tyypillisesti tällainen irtisanomisperuste on kyseessä, mikäli työntekijä laiminlyö työtehtäviään eli työntekijä esimerkiksi jättää työnsä tekemättä taikka kieltäytyy tekemästä töitä ilman hyväksyttävää syytä. Lisäksi luvaton poissaolo voi osoittaa tällaista laiminlyöntiä. Työntekijää ei kuitenkaan saa irtisanoa laiminlyönnin perusteella ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Työnantajan on myöskin ennen irtisanomista kuultava työntekijää (TSL 9:2) ja sen pohjalta selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön. Mikäli irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei edellä mainittuja säännöksiä tarvitse noudattaa, vaan työnantaja voi suoraan irtisanoa työntekijän laiminlyönnin tai velvoitteiden vakavan rikkomisen perusteella.

Toiseksi työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen työntekijän henkilöön liittyvällä perusteella, mikäli työntekijän henkilöön liittyvät työntekoedellytykset ovat olennaisesti muuttuneet, jonka vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Edellä mainitun kaltainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi, jos työntekijä saa pitkäaikaisen vankeusrangaistuksen tai työntekijä on vamman vuoksi menettänyt työkykynsä niin olennaisesti ja pysyvästi, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsopimussuhteen jatkamista, eikä työntekijälle voida tarjota muuta työtä, jota hän pystyisi tekemään.

Asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena ei voida pitää ainakaan 1) työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, 2) työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen, 3) työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan, 4) turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin. Edellä mainitut perusteet eivät ole sellaisia työntekijän henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita, joilla työnantaja voisi irtisanoa työntekijän.

Työnantajan irtisanoessa työntekijänsä työntekijän henkilöön liittyvällä irtisanomisperusteella, työnantajan on toimitettava työsopimuksen irtisanominen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisen perusteesta (TSL 9:1). Oikeuskäytännön mukaan kohtuullisella ajalla viitataan muutamaan viikkoon, eikä esimerkiksi kuukausien pituista aikaa voida lähtökohtaisesti pitää enää kohtuullisena. Lisäksi ennen kun työnantaja irtisanoo työsopimuksen, työnantajan on varattava työntekijälle edellä mainittu tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Kuulemisessa työnantajan tulee antaa työntekijälle mahdollisuus perehtyä irtisanomisen syihin ja antaa työntekijälle mahdollisuus esittää oma mielipiteensä irtisanomisperusteesta ja mahdollisista toimenpiteistä. Työnantajan on lisäksi toimitettava työntekijälle työsopimuksen päättämisilmoitus ja työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä hänen tiedossaan olevat irtisanomisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS