Perinnönjaon lainvoimaisuus 

Perinnönjaosta ja sen lainvoimaisuudesta säädetään perintökaaren (PK) 23 luvussa. PK 23:9:n mukaan perinnönjakoa toimittaessa on laadittava jakokirja. Jakokirjassa tulee mainita ainakin jako-osakkaiden nimet ja osakkuuden perusta, jako-osuuksien suhteellinen suuruus ja se, mitä omaisuutta kukin osakkaista tulee jaossa saamaan. Tämän lisäksi jakokirja on allekirjoitettava. Mikäli pesänjakaja on toimittanut jaon, hänen on allekirjoitettava jakokirja (toimitusjako). Vastaavasti mikäli pesänjakaja ei ole toimittanut jakoa niin kuolinpesän osakkaiden tulee allekirjoittaa jakokirja ja kahden esteettömän henkilön tulee todistaa allekirjoituksillaan perinnönjako oikeaksi (sopimusjako). 

Perinnönjaon lainvoimaisuus edellyttää edellä mainittujen seikkojen lisäksi, ettei yksikään pesän osakkaista moiteajan kuluessa moiti perinnönjakoa. Moiteaika on kuusi kuukautta jaon toimittamisesta (PK 23:10). Esimerkiksi toimitusjaossa jakokirjaan voidaan merkitä hyväksymisklausuulin, jonka pesän osakkaat voivat hyväksyä allekirjoittamalla. Tällainen hyväksyminen tekee jaosta lainvoimaisen katkaisemalla moiteoikeuden, mikäli hyväksyminen on tapahtunut ehdoitta. Hyväksymisestä huolimatta perinnönjakoa voidaan täydentää esimerkiksi sen vuoksi, että ilmaantuu uusia varoja ja perinnönjaon lainvoimaisuudesta huolimatta jako voi peräytyä esimerkiksi sen vuoksi, että osakkaat joutuvat palauttamaan jaossa saamansa omaisuuden uusien velkojen maksamiseksi. 

Perinnönjaon lainvoimaisuudesta huolimatta on myöskin mahdollista, että haetaan perinnönjaon oikaisua (PK 23a luku). Oikaisua voidaan hakea esimerkiksi tilanteessa, jossa myöhemmin ilmenee, että jaossa on sivuutettu henkilö, jolla olisi ollut oikeus perintöön tai testamenttiin. Perinnönjaon oikaisussa lainvoiman saanut jako toimitetaan muuttuneiden olosuhteiden johdosta kokonaan tai osittain uudelleen. 

Mikäli jakokirja on allekirjoitettu, oikeaksi todistettu, eikä kukaan pesän osakkaista moiteajan kuluessa moiti jakoa tai vaadi tuomioistuimelta perinnönjaon kumoamista tai oikaisemista, perinnönjaosta tulee lopullisesti lainvoimainen. Mikäli moitekanne kuitenkin menestyy, tuomioistuin voi moitekanteen hyväksyessään menetellä usealla eri tavalla. Tuomioistuin voi esimerkiksi määrätä jakoa oikaistavaksi vain joltain osin tai jos virhe on vähäinen, tuomioistuin voi itse oikaista jaon. 

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS