Testamentti

250€

Testamentti on viimeinen keino ilmaista tahtosi ja jakaa omaisuutesi. Testamentin avulla voidaan selkeyttää perinnönjakoa ja keventää kuolinpesän osakkaiden henkistä taakkaa perinnönjaon toteuttamisessa. Itse laaditut testamentit sisältävät usein ilmaisuja, jotka ovat juridisesti epäselviä ja joista saattaa aiheutua myöhemmin tulkinnanvaraisuutta testamentin tekijän tahtoa arvioitaessa. Lakimiehemme varmistavat, että testamenttisi toteuttaa tahtosi ilman tulkinnanvaraa. Hyvin laaditulla testamentilla voidaan välttää turhat riidat perinnönjaon yhteydessä.

Testamentilla voi määrätä koko omaisuudesta tai tietystä osuudesta, esimerkiksi neljäsosasta omaisuutta. Tällöin puhutaan yleisjälkisäädöksestä tai yleistestamentista. On myös mahdollista testamentata yksittäinen esine, tietty rahasumma tai vaikka tiettyjä arvopapereita, jolloin puhutaan erityisjälkisäädöksestä tai erityistestamentista eli legaatista.

Testamentissa kannattaa harkita myös mahdollisuutta testamentata pelkkä hallinta- eli käyttöoikeus. Tällöin omaisuuden omistusoikeus siirtyy esimerkiksi normaalin perimysjärjestyksen mukaan tai muulla testamentin tekijän haluamalla tavalla, mutta testamentilla käyttöoikeuden saaneella henkilöllä oikeus käyttää omaisuutta. Hallintaoikeuden voi testamentata määräajaksi tai eliniäksi, eikä hallintaoikeuden saajaa yleensä veroteta sen perusteella. Omaisuuden omistaja voi puolestaan tehdä hallintaoikeuden saajan hyväksi vähennyksen omaisuuden arvosta, kun hallintaoikeus on testamentattu jollekin toiselle. Tämä vähennys pienentää myös perintöveron määrää.

Testamentin on oltava kahden esteettömän todistajan todistama. Sekä testamentin laatiminen että todistaminen onnistuu sujuvasti toimistollamme ja sovittaessa myös muualla.

Oulu testamentit ja edunvalvontavaltakirja puolisoille

Laaja testamentti

400€

Laaja testamentti sisältää laajemman perehtymisen juuri sinun tilanteeseesi. Laajalla testamentilla on mahdollista varautua mitä moninaisimpiin tilanteisiin, ja siihen voi sisällyttää paljon erilaisia ehtoja. Tyypillinen ehto on esimerkiksi testamentinsaajan puolison avio-oikeuden poissulkeminen testamentilla saatuun omaisuuteen. Testamentissaan voi antaa testamentinsaajalle mahdollisuuden valita, miltä osin ottaa testamentin vastaan tai määräyksiä siltä varalta, että testamentinsaaja ei ota testamenttia vastaan tai on kuollut. Myös muunlaisiakin tilanteita varten voi antaa toissijaisia testamenttimääräyksiä.

Alkukeskustelussa käydään läpi perintösuunnitteluun vaikuttavia asioita, kuten omaisuuden määrä, omaisuuslajit ja omistussuhteet sekä testamentinantajan oma tahto. Alkukeskustelun perusteella laadimme laajemman skaalan yksilöllisiä ohjeita ja neuvoja perintösuunnitteluun sekä laadimme testamentista luonnoksen kommentoitavaksi. Laaja testamentti -palvelu sisältää lisäksi allekirjoitustilaisuuden ja todistamisen toimistollamme. Tilaisuuden yhteydessä on vielä mahdollisuus käydä perintösuunnitelmaa läpi.

 

Oulu, kirkko, kukkia, perunkirjoituspalvelun mainos

Keskinäinen testamentti

300€

Esimerkiksi puolisot tekevät tyypillisesti keskinäisen testamentin. Tulevaisuutta suunniteltaessa on hyvä huomioida, että puolisoiden avio-oikeus on eri asia kuin perintöoikeus. Puoliso ei peri lakisääteisen perimysjärjestyksen mukaisesti, jos vainajalla on rintaperillinen tai rintaperillisiä. Keskinäistä testamenttia tärkeää harkita silloin, kun puolisoilla on lapsi tai lapsia, ja lesken asemaa halutaan parantaa. Lapsettoman pariskunnan keskinäinen testamentti voi palvella lesken lisäksi molempien puolisoiden sukujen välistä perinnönjakoa. Keskinäinen testamentti on usein myös osana perintösuunnittelu -kokonaisuutta.

Tavallista testamenttia koskevat muotomääräykset ja mahdollisuudet koskevat myös keskinäistä testamenttia. Kuten tavallisenkin testamentin, on keskinäisen testamentin oltava kirjallinen ja kahden yhtä aikaa läsnä olevan esteettömän todistajan todistama. Keskinäinen testamentti sisältää kaksi tahtoa yhdellä paperilla.

lakimies - asianajo - oikeudenkäynnit - lakitoimisto oulu

Laaja testamentti puolisolle

600€

Laaja testamentti puolisoille pitää sisällään laajemman perehtymisen kummankin puolison taloudelliseen tilanteeseen ja laajemmat ohjeet ja neuvot perintösuunnitteluun.

Hyvin tehdyn perintösuunnittelun ja keskinäisen testamentin tekeminen voi olla kannattavaa jo verotuksellisista syistä. Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä saamastaan perinnöstä 90 000 euron vähennyksen verotuksessa. Koska perintöveroa maksetaan vasta 20 000 euron tai suuremmasta perinnöstä, saa puoliso periä alle 110 000 euron perinnöt maksamatta veroa. 

Jos eloon jäänyt puoliso on saanut esimerkiksi hallinta- eli käyttöoikeuden testamentattuun omaisuuteen, mutta ei omistusoikeutta, ei eloon jääneellä puolisolla ole verovelvollisuutta saamastaan hallintaoikeudesta. Se, jolle omistusoikeus on mennyt, saa kuitenkin tehdä hallintaoikeusvähennyksen saamansa omaisuuden arvosta, jolloin myös maksettavan perintöveron määrä pienenee.

Keskinäiseen testamenttiin voi yhteisten molemmille puolisoille voimassa olevien määräysten lisäksi sisällyttää vain toisen puolison omaisuutta koskevia tai toisen puolison hyväksi olevia ehtoja . Keskinäisellä testamentilla voidaan siis huomioida puolisoiden erilaiset varallisuustilanteet ja suvussa kulkevat perintöesineet, ja se on varsin joustava työkalu lesken olosuhteiden turvaamiseen. 

Verotuksellisten syiden lisäksi hyvin toteutettu perintösuunnittelu ja juridisesti selkeät asiakirjat minimoivat riskejä riitojen aiheutumisesta ja muista epäselvyyksistä testamentinsaajien ja lakimääräisten perillisten välillä.

oulu rotuaari lakipalvelut lähellä

Testamentti ja edunvalvontavaltakirjat puolisoille

890€

Tämä tuotteistamme suosituin paketti sisältää sekä laajat testamentit että edunvalvontavaltakirjat puolisoille. Kun paperit tulevaisuuden varalle laitetaan kuntoon kerralla, saadaan synergiaetua kaikilla osa-alueilla:

Kun testamentti ja edunvalvontavaltakirjat laaditaan puolisoille yhtä aikaa, voidaan molemmissa ottaa huomioon toisen sisältö. Etenkin edunvalvontakirjan valtuutuksissa kannattaa huomioida testamentin sisältö. Kun testamentin määräyksistä tehdään joustavia ja edunvalvontavaltakirjassa yksilöidään valtuus hyödyntää testamentin sallimia mahdollisuuksia, on valtuutetulla hyvät valmiudet ottaa huomioon valtuuttajan olosuhteet myös perintöä vastaanotettaessa. Tällöin on huomattavasti helpompaa huomioida esimerkiksi ajankohtaiset verotussäännöt, taloudellinen tilanne ja perillisten asema.

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, eikä lainsäädännön muutoksiakaan voi etukäteen arvata. Tämän vuoksi keskinäisen testamentin ja edunvalvontavaltakirjojen laatiminen yhtä aikaa kattavan perintösuunnittelun kanssa on järkevintä, ja takaa parhaat mahdollisuudet varautua myös tulevaisuudessa muuttuviin tilanteisiin. Liian jäykät tai yksinkertaiset testamenttimääräykset ja edunvalvontavaltakirjat voivat olosuhteiden muuttuessa käydä epätarkoituksenmukaisiksi.

DVV:n mukaan Edunvalvontavaltuutus on ”edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito”.

Lue testamenteista >

Lakitoimisto Pauli Seppänen Oy Oulu