Suullinen testamentti

Perintöasioissa testamentti on juridisesti pätevä keino varmistaa omaisuuden siirtyminen halutulle henkilölle tai tahoille kuoleman jälkeen. Testamentin tekemiseen pätee normaalisti tietyt muotovaatimukset, jotka tulee täyttää jotta testamentti olisi pätevä. Perintökaaren 10 luvun 1 §:n mukaan testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä, ja heidän on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Heidän tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän vallassa on, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön.

Normaalien muotovaatimusten ohella suomalainen lainsäädäntö mahdollistaa poikkeuksellisen tilanteen, jossa testamentti voidaan tehdä suullisesti. Tätä kutsutaan hätätilatestamentiksi tai suulliseksi testamentiksi. Suullisen testamentin tekemisen mahdollisuus sisältyy perintökaaren 10 luvun 3 §:ään, jonka mukaan henkilö, joka sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt tekemästä testamenttia muotomääräysten mukaisesti, saa tehdä sen suullisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä tai todistajittakin omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. Mikäli testamentti on tehty suullisesti, todistajien yhtäaikainen paikallaolo on muotovaatimus, jonka sivuuttaminen aiheuttaa testamentin moitteenvaraisen pätemättömyyden. Todistajia koskevat niin ikään samat esteettömyysvaatimukset kuin kirjallisen testamentin todistajia.

Muotomääräyksistä poikkeava testamentti on katsottava rauenneeksi, jos testamentin tekijällä esteen lakattua on kolmen kuukauden ajan ollut tilaisuus määrätä jäämistöstään sillä tavalla kun testamentin muotomääräyksistä on säädetty. Jos testamentin tekijä siis selviää hätätilanteesta, hänen on tehtävä uusi testamentti normaalin muodon mukaisesti, mikäli hän haluaa testamenttinsa olevan pysyvä. Jos lain tarkoittamaa hätätilaa tai muuta pakottavaa syytä ei ole ollut käsillä testamenttia tehtäessä, rasittaa testamenttia muotovirhe. Muotovirhe kuitenkin korjautuu, jollei testamenttia moitita määräajassa tai jos kaikki perilliset hyväksyvät testamentin. Sen, joka vetoaa testamentintekijän ’’hätätilaan’’, on näytettävä tarvittaessa toteen hätätilan olemassaolo.

Suullisen testamentin tiedoksianto toimitetaan käräjäoikeudessa laaditun pöytäkirjan avulla, joka sisältää todistajien kertomukset testamentin sisällöstä. Pöytäkirja tulee ottaa lähtökohtaisesti perukirjan liitteeksi tai toimittaa Verohallinnolle mahdollisimman pian perunkirjoituksen jälkeen.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS