Työsuhdeasiat

136€ – 291€/h 

Työsuhdeasiat sisältävät monia oikeudellisia seikkoja, jotka työsuhteen osapuolten tulee ottaa toiminnassaan huomioon. Työntekijä tai työnantaja – ota yhteyttä lakimiehiimme, mikäli tarvitset apua työsuhderiidan selvittämisessä tai työsopimuksen laatimisessa. 

Usein työsuhdetta koskevat riidat liittyvät työsuhteen päättämiseen. Päättämisprosessiin liittyy useita säännöksiä, joita osapuolten tulee noudattaa. Työnantajan osalta velvollisuudet riippuvat siitä, mikä irtisanomisperuste on kyseessä. Mikäli lain säännöksiä ei noudateta, voi työntekijällä olla oikeus korvaukseen laittomasta irtisanomisesta. Toisaalta myöskään työntekijä ei voi toimia lojaliteettivelvollisuutensa vastaisesti tilanteissa, joissa hänet on irtisanottu. Lojaliteettivelvoitteen rikkominen voi antaa työnantajalle oikeuden vaatia korvauksia työntekijältä.

Työnantajan velvollisuudet

Työsopimus tulee laatia työsopimuslain ja työehtosopimusten määräyksiä noudattaen. Työsopimus on esimerkiksi lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työsopimuslaki sisältää myös työsuhdetta koskevia velvoitteita. Työnantajan yleisvelvoitteen mukaan työnantajan on kaikin puolin edistettävä työntekijän työskentelyolosuhteita ja mahdollisuuksia suoriutua työstään hyvin. Työnantaja vastaa myös esimerkiksi työturvallisuuden toteutumisesta, työehtosopimuksen säännösten noudattamisesta ja asianmukaisesta palkanmaksusta.

Työntekijän velvollisuudet

Työntekijän on lain mukaan tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Työntekijän ei työssään saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka vaarantaisivat työturvallisuutta. Laki sääntelee myös kilpailevan toiminnan kiellosta sekä liikesalaisuuksien suojasta työnantajaa kohtaan.

Lakitoimisto Pauli Seppänen Oy Oulu