Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkamisesta säädetään työsopimuslain (TSL) 8 luvussa. Työnantajan purkaessa työsopimuksen, työsopimus päättyy välittömästi, eikä työnantajan tarvitse noudattaa irtisanomisaikoja tai välittää työsopimuksen kestosta. Työsopimus voidaan purkaa vain erittäin painavasta syystä, eli purkamiskynnys on korkeampi kuin irtisanomiskynnys. Tällaisia erittäin painavia ovat työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakava rikkominen tai laiminlyönti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Työsuhteen purkamista arvioitaessa on otettava huomioon kokonaisuus ja kohtuusnäkökohdat. Esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä jatkuvasti vaarantaa työturvallisuuden tai kiellosta huolimatta käyttää työpaikalla päihteitä, kuten alkoholia, voidaan työsopimuksen purkamista pitää kokonaisuutenaan kohtuullisena seurauksena tällaisesti toiminnasta. Työsuhdetta ei voida kuitenkaan purkaa esimerkiksi taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä.

Vastaavasti työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus esimerkiksi silloin, kun työnantaja vaarantaa toistuvasti työturvallisuuden tai työnantaja ei maksa palkkaa työsopimuksen mukaisesti.

Työsopimuksen purkamiselle on asetettu aikaraja, jonka sisällä työsopimus tulee purkaa. Eli purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Jos purkaminen estyy pätevän syyn vuoksi, sen saa toimittaa 14 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta (TSL 8:2).

Lisäksi työsopimusta voidaan pitää purkautuneena, jos työntekijä tai työnantaja on ollut poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta pätevää syytä poissaololleen toiselle työsopimussuhteen osapuolelle. Purkautuminen kuitenkin peruuntuu, jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle sopijapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi (TSL 8:3).

Työnantajan purkaessa työsopimuksen, hänen on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta. Lisäksi työnantajan on toimitettava työntekijälle työsopimuksen päättämisilmoitus.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS