Tavaran toimituksen viivästyminen ja kuluttajan oikeudet

Kuluttajansuojalaki määrittelee kuluttajankaupan säännöt. Se on pakottavaa lainsäädäntöä, eikä myyjä voi poiketa sen säännöistä kuluttajan vahingoksi. Kuluttajankaupassa myyjä on elinkeinonharjoittaja ja ostaja kuluttaja.

Ostaja saa ensinnäkin pidättyä maksamasta osan kauppahinnasta tavaran viivästymisen perusteella. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on viivästyksen perusteella oikeus.

Tavaran luovutuksen viivästyessä ostaja saa vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä eli tavaran luovuttamista. Ostaja menettää oikeutensa vaatia sopimuksen täyttämistä, jos hän viivyttelee kohtuuttoman kauan vaatimuksen esittämisessä.

Ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi, jos hän on asettanut myyjälle kohtuullisen lisäajan eikä myyjä ole luovuttanut tavaraa lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa ostaja saa purkaa kaupan vain, jos myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa tämän ajan kuluessa. Sopimuksen purkamisen jälkeen myyjän on viipymättä palautettava kaikki sopimuksen nojalla maksetut suoritukset.

Jos tavaran toimituksen viivästymisestä on aiheutunut vahinkoa, on ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvausta on rajattu myyjän osalta siten, ettei myyjä ole korvausvelvollinen, jos viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

Myöskin välillisen vahingon korvausvelvollisuutta on rajoitettu. Myyjä on velvollinen korvaamaan välillisen vahingon vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS