Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

Taloudellisista ja tuotannollisista irtisanomisperusteista (kollektiiviperuste) ja päättämismenettelystä säädetään työsopimuslaissa (TSL) ja yhteistoimintalaissa (YTL). Irtisanomisperusteiden yleissäännöksen mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä (TSL 7:1). Varsinaisista kollektiiviperusteisista irtisanomisista säädetään TSL 7: 3:ssä. Lainkohdan mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin TSL 7:4:ssä säädetyllä tavalla, eli tilanteissa, joissa työnantajalla on työntarjoamis- ja koulutusvelvollisuus. Eli mikäli työnantajan tarjottavissa oleva työ on vähentynyt edellä mainitulla tavalla olennaisesti ja pysyvästi ja työnantaja pystyy osoittamaan, ettei hänellä ole muuta työtä tarjolla, eikä hän pysty järjestämään työntekijälle koulutusta uusiin tehtäviin, irtisanomisperuste taloudellisista ja tuotannollisista syistä on käsillä. TSL 7: 3 ja TSL 7:1 yhdessä muodostavat ikään kuin pohjan kollektiivisten irtisanomisperusteiden käsillä olon arvioinnille.

Lisäksi tulee huomioida, että perustetta irtisanomiseen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla ei ainakaan ole silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet tai töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä (TSL 7:3.2). Kieltojen tarkoituksena on estää tilanteet, joissa työnantaja käyttäisi tuotannollisia ja taloudellisia irtisanomisperusteita työntekijästä johtuvien irtisanomisperusteiden kiertämiseksi ja ne täsmentävät, milloin irtisanomisen syyt eivät riitä painavaksi perusteeksi.

Kun työntekijä irtisanotaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä, menettelyyn informoinnin ja neuvotteluiden osalta sovelletaan joko työsopimuslakia tai yhteistoimintalakia riippuen yrityksen koosta. Mikäli yrityksellä on säännöllisesti työsuhteessa olevia työntekijöitä vähintään 20, sovelletaan yhteistoimintalakia (YTL 2 §) ja mikäli työntekijöitä on alle 20, sovellettavaksi tulee työsopimuslain 9 luvun säännökset.

Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen taloudellisista ja tuotannollisista syistä, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot. Jos irtisanominen kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai jollei tällaista ole valittu, työntekijöille yhteisesti. Mikäli työnantaja on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla ei ole edellä mainittua selvitysvelvollisuutta. Lisäksi työnantajan on muun muassa toimitettava työntekijälle työsopimuksen päättämisilmoitus, toimitettava työntekijän pyynnöstä kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty ja ilmoitettava työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle, mikäli irtisanottavia työntekijöitä on vähintään 10.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS