Hyvä asianajajatapa

Mistä hyvä asianajajatapa koostuu?

Asianajajista annetun lain 5 §:n mukaan asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa. Asianajajaliiton laatimien hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden (tapaohjeet) mukaan hyvä asianajajatapa ilmenee 

 1. asianajajia velvoittavista laeista
 2. Suomen Asianajajaliiton säännöistä
 3. hyvää asianajajatapaa koskevista ohjeista
 4. muista asianajajaa velvoittavista ohjeista
 5. valvonta- ja kurinpitoasioissa annetuista ratkaisuista sekä
 6. asianajajakunnan omaksumista hyväksyttävistä käytännöistä.

Hyvän asianajajatavan tärkeimmät osat on koottu tapaohjeisiin, mutta ne eivät kuitenkaan määritä hyvää asianajajatapaa tyhjentävästi. Tulkintoja hyvän asianajajatavan sisällöstä antaa Asianajajaliiton toimielimet.

Asianajotoiminnan perusarvot

Asianajotoiminnan perusarvot toimivat asianajotoimintaa koskevien sääntöjen ja määräysten taustalla. Hyvää asianajotapaa tulee siis tulkita perusarvojen mukaisesti. Tapaohjeiden mukaan perusarvoja ovat:

 1. Lojaalisuus: Asianajaja on velvollinen lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvomaan asiakkaansa etua ja oikeutta.
 2. Riippumattomuus: Asianajajan on tehtävää hoitaessaan oltava riippumaton sellaisista ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata hänen kykyään täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua.
 3. Esteettömyys: Asianajajan on tehtävää vastaanottaessaan ja sitä hoitaessaan oltava esteetön.
 4. Luottamuksellisuus: Asianajaja ei saa luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta, liike- tai ammattisalaisuutta, taikka muuta tietoa, jonka hän on tehtävää hoitaessaan saanut tietää asiakkaasta.
 5. Kunniallisuus: Asianajajan on täytettävä hänelle uskotut tehtävät rehellisesti ja esiinnyttävä asiallisesti ja moitteettomasti. Asianajajan on asianajotoiminnassaan ja muutenkin vältettävä kaikkea, mikä saattaa alentaa asianajajakunnan arvoa tai vähentää luottamusta asianajajakuntaan.

Yleiset velvollisuudet

Tapaohjeet asettavat asianajajille myös yleisiä velvollisuuksia, joita ovat:

 1. velvollisuus hoitaa tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta
 2. velvollisuus ylläpitää omaa ammattitaitoa sekä osallistua säännöllisesti täydennyskoulutuksiin
 3. ajallisesti rajoittamaton salassapitovelvollisuus
 4. velvollisuus hoitaa asiakasvaroja asianmukaisesti ja pitää varat erillään
 5. vastaamisvelvollisuus kohtuullisessa ajassa asianajotoiminnassa tulleisiin yhteydenottoihin
 6. velvollisuus olla antamatta osaa palkkiostaan ulkopuoliselle taholle tai antaa hyvitystä tehtävän saamisesta tai hankkimisesta
 7. velvollisuus olla myötävaikuttamatta siihen, että henkilön antamasta lausumasta tämän tietämättä tehtyä tallennetta tarjotaan todisteeksi tai muulla tavoin käytetään hyväksi, ellei tähän ole perusteltua syytä.
Tapaohjeet sisältävät lisäksi tarkempia ohjeistuksia asianajajan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen käytännöistä, esteellisyydestä, asiakkaan vastapuolen kanssa toimimisesta, viranomaisten kanssa toimimisesta, muiden ammattikuntien edustajien kanssa toimimisesta, julkisuudesta ja markkinoinnista, asianajotoimiston järjestämisestä sekä toiminnasta asianajajan ja Asianajajaliiton välillä.
SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS