Elinkeinonharjoittajan velvollisuudet koti- ja etämyynnissä 

Mitä tarkoitetaan koti- ja etämyynnillä?

Koti- ja etämyynnistä säädetään kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa. Kotimyynnillä tarkoitetaan tilanteita, joissa kuluttaja tekee elinkeinonharjoittajan kanssa kulutushyödykettä koskevan sopimuksen tai antaa kulutushyödykettä koskevan tarjouksen elinkeinonharjoittajalle muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä.

Esimerkiksi tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja saapuu kuluttajan luokse tämän pyynnöstä, kyse on kotimyynnistä. Lisäksi kotimyyntiä ovat tilanteet, joissa sopimus tehdään joko elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai etäviestimellä välittömästi sen jälkeen, kun kuluttajaan on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan toimitila.

Etämyynnillä puolestaan tarkoitetaan tilanteita, joissa kulutushyödykettä koskeva sopimus solmitaan yhtä tai useampaa etäviestintä käyttäen ilman, että kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja ovat samanaikaisesti läsnä. Eli sopimus voidaan solmia etämyyntitilanteissa käyttäen puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä (KSL 6:7.2).

Mitä velvollisuuksia elinkeinonharjoittajalla on koti- ja etämyynnissä?

Elinkeinonharjoittajalla on koti- ja etämyynnissä velvollisuus antaa kuluttajalle tietoja ennen sopimuksen solmimista muun muassa kulutushyödykkeestä, sen kokonaishinnasta sekä kokonaishintaan sisältymättömistä toimitus- ja muista kuluista, elinkeinonharjoittajan yhteystiedot, peruuttamisoikeutta ja peruuttamisoikeuden käyttöä koskevat tiedot sekä tarvittaessa tiedot sopimuksen kestosta ja muista ehdoista (KSL 6:9).

Lisäksi kotimyynnissä elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle jäljennös sopimusvahvistuksesta tai allekirjoitetusta sopimuksesta paperilla tai tämän suostumuksella muulla pysyvällä tavalla.

Etämyynnissä elinkeinonharjoittajan on toimitettava vahvistus tehdystä sopimuksesta kohtuullisessa ajassa etämyyntisopimuksen tekemisestä ja viimeistään tavaroiden luovutusajankohtana tai ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan. Vahvistus on toimitettava pysyvällä tavalla ja siihen tulee sisältyä kaikki KSL 6:9:ssä tarkoitetut tiedot sekä peruuttamislomake ja – ohje, jollei elinkeinonharjoittaja ole toimittanut näitä kuluttajalle pysyvällä tavalla jo aiemmin (KSL 6:13). 

Mihin sopimuksiin ei sovelleta koti- ja etämyyntiä koskevia säännöksiä?

Riippumatta sopimusten koti- tai etämyynti luonteesta, KSL 6 luvun ulkopuolelle jäävät kuitenkin sopimukset, jotka koskevat:

  1. Rahoituspalvelua tai -välinettä,
  2. kiinteän omaisuuden kauppaa tai vuokraamista taikka muuta oikeutta kiinteään omaisuuteen
  3. asuntokauppalain soveltamisalaa
  4. asumisoikeusasunnoista annetussa laissa tarkoitettuun asumisoikeuden luovuttamista
  5. asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa tarkoitettua vuokrausta
  6. aikaosuuksia ja pitkäkestoisia lomatuotteita (KSL 10 luku)
  7. arpajaislain soveltamisalaan kuuluvaa palvelua
  8. jakeluautomaatin avulla tai automatisoidussa liiketilassa tehtävät sopimukset
  9. maksullisen yleisöpuhelimen avulla teletoiminnan harjoittajan kanssa tehtävät sopimukset
  10. elintarvikkeiden tai muiden päivittäistavaroiden yksittäisiä toimituksia kuluttajan asuntoon tai työpaikalle säännöllisesti toimivan jakelujärjestelmän kautta.

KSL 6 luvun säännöksiä ei myöskään sovelleta kotimyynnissä, jos kulutushyödykkeen hinta on pienempi kuin 30 euroa. Jos kuitenkin kotimyynnillä myydään samalla kertaa vähintään kaksi hyödykettä ja niiden yhteishinta on vähintään 30 euroa taikka jos sopimus koskee hyödykkeiden jatkuvaa tai toistuvaa toimittamista, kotimyyntiä koskevia säännöksiä sovelletaan.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS