Ylisuuri henkivakuutus

Ylisuuri henkivakuutus tarkoittaa Perintökaaren 7 luvun 4 §:n mukaan perinnönjättäjän kuolemansa varalle ottamaa henkivakuutusta, joka ei ole perittävän suorittamat vakuutusmaksut huomioiden ollut kohtuullisessa suhteessa perittävän oloihin ja varoihin.

Säännöksen mukaan, jos perittävä on kuolemansa varalta ottamassaan henkivakuutuksessa määrännyt kolmannen henkilön edunsaajaksi tai siirtänyt henkivakuutuksensa kolmannelle henkilölle, on perittävän suorittamat vakuutusmaksut, jos ne eivät ole olleet kohtuullisessa suhteessa hänen oloihinsa ja varoihinsa, perintöosaa määrättäessä luettava pesän varojen lisäykseksi, kuitenkin enintään vakuutusmäärään saakka. Lisäksi mikäli perittävä on saanut vastiketta edunsaajan määräämisestä tai vakuutuksen siirtämisestä, vastike on vähennettävä vakuutusmaksuista.

Ylisuuri henkivakuutus ja lakiosa

Säännöksen keskeinen tarkoitus on suojata rintaperillisten oikeutta lakiosaan. Lakiosaa ei kuitenkaan suojata vakuutuksen perusteella maksettavaa vakuutuskorvausta vastaan, vaan suojaa annetaan perittävän varallisuuden vähentymisen vuoksi. Ylisuuret vakuutusmaksut vähentävät perittävän varoja, kun taas vakuutuskorvaus tulee pesän ulkopuolelta, käytännössä vakuutusyhtiöltä. Lähtökohtana on, että lakiosaa suojataan sellaisilta vakuutusmaksuilta, jotka ovat vakuutusmaksujen maksuhetkellä olleet kohtuuttomia vakuutuksenottajan oloihin ja varallisuuteen verrattuna. Vakuutusmaksuja ei siten voida katsoa automaattisesti ylisuuriksi koko vakuutusajalta, vaan arviointi tehdään aina kunkin vakuutusmaksuhetken tilanteen mukaan.

Ylisuuren henkivakuutuksen vaikutus perinnönjakoon

Perinnönjaossa ylisuuri henkivakuutus huomioidaan yleensä silloin, kun joku rintaperillisistä vaatii lakiosaansa, eikä sitä pystytä suorittamaan kokonaisuudessaan. Rintaperillinen voi tällöin vaatia, että perittävän maksamat ylisuuret henkivakuutusmaksut otetaan laskennallisena lisäyksenä huomioon perintöosuuksia ja lakiosia laskettaessa.

 

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS