Perinnönjättäjän tilitietojen luovuttaminen 

Finanssiala ry:n pankkien välisenä yhteistyönä valmistelluissa pankkisalaisuusohjeissa on sääntelyä muun muassa siitä, kenelle ja millä edellytyksillä pankki voi luovuttaa perinnönjättäjän tilitietoja. Huomioitavaa on, että pesän yksittäisen osakkaan (vainajan perillinen, yleistestamentinsaaja ja leski kunnes ositus on toimitettu) tiedonsaantioikeus perinnönjättäjän tilitiedoista poikkeaa merkittävästi esimerkiksi pesänselvittäjän tiedonsaantioikeuksista. Kuitenkin ennen kuin kuolinpesää koskevia tietoja luovutetaan kenellekään, pankin on saatava selvitys asiakkaan kuolemasta ja kysyjän oikeudesta saada tietoja. 

Tuomioistuimen määräämällä pesänselvittäjällä on oikeus saada tietoja vainajan pankkiasioista sekä kuolinpäivää edeltävältä ajalta että kuoleman jälkeiseltä ajalta. Edellä mainittuja tietoja pesänselvittäjällä on oikeus saada jo ennen määräyksen lainvoimaiseksi tuloa. Samanlainen oikeus saada tietoja on myöskin mahdollisessa testamentissa määrätyllä toimeenpanijalla, mutta kuitenkin vasta testamentin lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Tuomioistuimen määräämällä pesänjakajalla ei ole tiedonsaantioikeutta, jollei häntä ole samalla määrätty pesänselvittäjäksi. Eli käytännössä siis edellä mainituilla on varsin laaja tiedonsaantioikeus perinnönjättäjän tilitietoihin liittyen. 

Kukin kuolinpesän osakkaista on oikeutettu saamaan tietoja vainajan pankkiasioiden kuolinpäivän tilanteesta ja kuolinpäivän jälkeisistä pankkiasioista. Yhdelläkin kuolinpesän osakkaalla on oikeus saada vainajan tallelokero avatuksi ja sisältö pöytäkirjatuksi. Vain kaikilla kuolinpesän osakkailla yhdessä on oikeus saada tietoja myös vainajan kuolinpäivää edeltävistä pankkitapahtumista. Jos yksi kuolinpesän osakas pyytää ilman muiden osakkaiden suostumusta tietoja vainajan kuolinpäivää edeltävistä pankkitapahtumista, toimihenkilön on edellytettävä osakasta toimittamaan muiden kuolinpesän osakkaiden suostumus. Jos kuolinpesän osakkaat eivät pääse asiasta yksimielisyyteen, heille on ilmoitettava, että pankki antaa tiedot vainajan kuolinpäivää edeltävistä pankkitapahtumista vain tuomioistuimen määräämälle pesänselvittäjälle. Mikäli pesänselvittäjän määräyksen hankkiminen aiheuttaisi pesän varat huomioon ottaen kohtuuttomia kustannuksia, pankilla on oikeus erityisistä syistä antaa tietoja vainajan kuolinpäivää edeltävistä pankkitapahtumista yhdellekin pesän osakkaalle. Tällainen erityinen syy voi olla esimerkiksi se, että osa pesän osakkaista on tavoittamattomissa ja valtuutuksen saaminen on tästä syystä erityisen vaikeaa tai on epäilyjä asiattomista nostoista.  

Edellä mainituista pankkisalaisuusohjeessa omaksutuista tulkinnoista voi johtua, ettei perukirjaa voida laatia kaikilta osin luotettavan informaation varassa. Esimerkiksi perinnönjättäjä on voinut antaa jollekin osakkaista huomattavan ennakkoperinnön, josta perunkirjoituksen ilmoitusvelvollinen ei ole tietoinen. Mikäli kaikilla osakkailla olisi oikeus tutustua perittävän tilitietoihin myös kuolinpäivää edeltävältä ajalta, tieto varojen siirrosta perilliselle paljastuisi useammin. Lieneekin tarkoituksenmukaista, että pesänosakkaiden välillä pyrittäisiin saamaan aikaan sellainen suostumus, että heillä olisi oikeus saada perinnönjättäjän tilitiedot myöskin kuolemaa edeltävältä ajalta. 

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS