Kuluttajansuoja remonttiurakassa 

Kuluttajansuoja remonttiurakassa on turvattu kuluttajansuojalain (KSL) säännöksin. Remonttiurakan osalta sovellettavaksi voivat tulla KSL:n 8 ja 9 luku. Rakennuksen rakentamista ja korjausrakentamista koskevat sekä taloudelliselta merkitykseltään huomattavat asuinhuoneistojen peruskorjaukset ja –parannukset kuuluvat KSL 9 luvun alaan. Näin ollen pienemmät korjausurakat kuuluvat KSL 8 luvun piiriin.

Urakoitsijan velvollisuudet

KSL 8 ja 9 luvun säännökset palveluksen suorittamisesta ja suoritusvirheestä määrittävät, minkälainen palvelussuorituksen eli tässä tapauksessa remontin tulee olla ja mitkä ovat virheen seuraamukset. Ensinnäkin palveluksen on vastattava sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Lisäksi palveluksen suorittamisessa tarvittavat aineet, varaosat ja tarvikkeet hankkii toimeksisaaja eli remontin toteuttava taho, jollei toisin ole sovittu.

Huomioitavaa on myös se, että mikäli remontin yhteydessä toimeksisaaja havaitsee, että olisi tarpeellista sekä tarkoituksenmukaista ryhtyä muihinkin kuin toimeksiannossa tarkoitettuihin toimenpiteisiin toisin sanottuna lisätöihin, tulee ennen toimenpiteisiin ryhtymistä pyytää tilaajalta lupa. Kustannuksiltaan taikka sovittuun hintaan tai annettuun hinta-arvioon nähden vähäiset lisätyöt toimeksisaaja saa kuitenkin suorittaa, jos tilaaja ei ole tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa. 

Yleinen vaatimus laadun osalta on se, että palvelus suoritetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muutenkin vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen hankkijana aihetta olettaa. Lisäksi toimeksisaajan hankkiman materiaalin tulee olla kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaista laatua, jollei toisin ole sovittu. 

Remonttiurakan virhe

Remonttiurakan osalta palveluksessa on virhe, jos urakoitsija on rikkonut edellä kuvattuja velvollisuuksia, remontin tulos ei vastaa sitä, mitä on sovittu tai remontin tulos ei vastaa sitä, mitä on annettujen tietojen perusteella ollut aiheellista olettaa.

Palveluksessa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. 

Mitä tehdä jos remonttiurakassa on virhe?

Palveluksen osalta tilaajan tulee ennen virheeseen vetoamista ilmoittaa virheestä toimeksisaajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Edellä mainitun estämättä tilaaja saa kuitenkin vedota virheeseen, jos toimeksisaaja on menetellyt esimerkiksi törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti taikka jos palveluksen tulos virheen vuoksi terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

Virheen seuraamuksien osalta tilaajalla on mahdollisesti oikeus pidättyä maksusta, vaatia virheen oikaisua. Mikäli virhe ei ole oikaistavissa, oikeus voi olla myös hinnanalennukseen tai sopimuksen purkuun sekä vahingonkorvaukseen. Suosittelemme olemaan yhteydessä lakimiehiimme jo riitatilanteen alkuvaiheessa.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS