Valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla

Valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla säädetään laissa valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla (469/2019). Laki mahdollistaa sen, että valtiolla on etuosto-oikeus maanpuolustuksellisesti strategisten kohteiden välittömässä läheisyydessä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa. Valtion käyttäessä etuosto-oikeuttaan, se tulee ostajan sijaan kiinteistö saajaksi kauppakirjassa sovituilla ehdoilla.

Valtiolla on etuosto-oikeus kiinteistöihin, jotka sijaitsevat tai joiden osa sijaitsee 1000 metrin etäisyydellä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarkoitukseen osoitetussa kohteessa. Näin ollen valtion etuosto-oikeus on voimassa vain tiukasti rajatuilla alueilla. Valtiolla ei myöskään ole etuosto-oikeutta mikäli ostajana on myyjän avio tai avopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli tai henkilö, joka perintökaaren säännösten perusteella voisi periä myyjän, tai tällaisen aviopuoliso, avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Etuosto-oikeutta ei ole myöskään, jos ostajana on kunta tai seurakunta taikka jos etuosto-oikeuden käyttämistä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

Menettely ja oikeusvaikutukset valtion käyttäessä etuosto-oikeuttaan ovat hyvin samankaltaiset kuin kunnan käyttäessä etuosto-oikeuttaan. Valtiovarainministeriön päätösetuosto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä ja siitä ilmoitettava Maanmittauslaitokselle neljän kuukauden kuluessa luovutuksen vahvistamisesta tai siitä, kun kauppa on syntynyt maakaaren mukaisesti sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Kun etuostoa koskeva päätös on saanut lainvoiman, valtion katsotaan tuleen kaupantekohetkellä ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla. Kun etuosto on saatettu loppuun, valtion on viipymättä korvattava ostajalle ostajan suorittamat kauppaan perustuvat velvoitteet, kaupan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset sekä kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta syntyneet tarpeelliset kustannukset ja korvauksille on maksettava kunkin ostajan suorituksen maksupäivästä lukien korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS