Eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta

Eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuus on yksittäisen kiinteistön omistussuhteisiin puuttuva keino, joka mahdollistaa erilaisiin kansallista turvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin puuttumisen. Lain tavoitteena on luoda viranomaisille keinoja, joilla valtion kansallista turvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin puututaan. Lisäksi tarkoituksena on parantaa valtion kansallista turvallisuutta turvallisuusviranomaisten tehtävien kannalta keskeisten toimipaikkojen ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen läheisyydessä sijaitsevan kiinteän omaisuuden omistuksen ja hallintaoikeuden siirroissa sekä merkittävissä investointihankkeissa (HE 222/2022).

Lakia eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019) sovelletaan kiinteistön hankintaan Suomen valtion alueelta, jos luovutuksensaajana on EU:n ulkopuolelta oleva yhteisö tai kansalainen sekä kansalainen, jonka kansalaisuus on tuntematon. Lisäksi lakia sovelletaan, jos luovutuksensaajana on yhteisö, jonka kotipaikka on EU:n alueella, mutta yhteisön osakkeita omistaa vähintään kymmenesosan yhteisö tai luonnollinen henkilö, jonka kotipaikka ei ole EU:n alueella taikka tällaisella on vastaavanlainen vaikutusvalta kyseisessä yhteisössä tai liikkeessä.

Edellä tarkoitettu luonnollinen henkilö tai yhteisö saa hankkia kiinteistön Suomen valtion alueelta vain, jos puolustusministeriö myöntää hankinnalle luvan. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos esimerkiksi kiinteistön luovuttajana on luovutuksen saajan avio- tai avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, kiinteistön luovuttajana on henkilö, jonka saaja voisi perintökaaren säännösten mukaan periä tai edellä mainitut puolisot hankkivat yhdessä kiinteistön ja toinen heistä ei tarvitse tämän lain mukaista lupaa ja hänen osuutensa hankittavasta kiinteistöstä on vähintään yksi kymmenesosaa.

Luovutuksen saajan on haettava puolustusministeriöltä lupaa kiinteistön hankinnalle ennen kiinteistön luovutusta tai kahden kuukauden kuluessa kiinteistön luovutuksen vahvistamisesta tai siitä, kun kauppa on syntynyt sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Mikäli edellä mainitulla tavalla ei ole toimittu, puolustusministeriön on ilmoitettava luovutuksen saajalle luvanhakuvelvollisuudesta ja asetettava enintään kahden kuukauden pituinen määräaika, jonka kuluessa lupaa on haettava. Lupa kiinteistön hankinnalle voidaan myöntää, jos hankinnan ei arvioida vaikeuttavan maanpuolustuksen järjestämistä, alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista eikä rajavalvonnan, rajaturvallisuuden tai huoltovarmuuden varmistamista.

Jos lupaa kiinteistön hankintaan ei myönnetä, valtion on korvattava luovutuksensaajalle hankinnan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset sekä kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta syntyneet tarpeelliset kustannukset. Lisäksi korvauksille on maksettava luovutuksensaajan suorituksen maksupäivästä lukien korkoa.

SOITA ASIANTUNTIJALLE
PYYDÄ TARJOUS